POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Aktualizacja z dnia 24 maja 2018 r.

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia (nr 2016/679) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) przedstawiamy niezbędne informacje, które pomogą Państwu zrozumieć nową politykę bezpieczeństwa w związku z aktualnymi przepisami. Wyjaśniają, w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz jakie mają Państwo związane z tym prawa. Zapewniamy Państwa, że w swoim postępowaniu kierujemy się przepisami prawa regulującymi zasady ochrony danych osobowych. Dbamy o to, by dane te były odpowiednio zabezpieczone, a ich przetwarzanie było jasne, rzetelne i zgodne z przepisami. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami Dane dotyczące Administratora: Administratorem Państwa danych osobowych jest właściciel serwisu: DOLCE VITA, ul. Słowackiego 15, 05-071 Sulejówek, NIP 8222025476. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Słowackiego 15, 05-071 Sulejówek, lub email: rodo@dolcevitatravel.pl Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, jednak bez ich podania nie możemy skutecznie zawrzeć rezerwacji. Dane osobowe są pozyskiwane w przypadku: – korzystania z usługi rezerwacji za pośrednictwem stron internetowych (www.dolcevitatravel.pl) będących własnością DOLCE VITA, drogą telefoniczną, e-mailową oraz w biurach partnerskich; – dołączenia do bazy mailingowej; – korzystania z formularza kontaktowego w serwisie internetowym firmy; – korzystania z kontaktu za pośrednictwem sieci społecznościowych; – wypełnienia formularza kontaktowego drogą elektroniczną lub/i pisemnie podczas eventów i targów, których jesteśmy wystawcą/partnerem. Przy dokonywaniu rezerwacji usług i podpisywania Umów pozyskujemy Państwa dane osobowe, a są to: – imię i nazwisko – data urodzenia – adres zamieszkania – serię i numer dokumentu tożsamości – numer telefonu komórkowego, adres kontaktowy i adres e-mail – nazwa firmy , NIP – podpis W przypadku korzystania z formularza kontaktowego na naszych stronach internetowych, Użytkownik podaje następujące dane: – imię i nazwisko – nieobowiązkowe; – numer telefonu – nieobowiązkowe; – adres e-mail – obowiązkowe Podczas przeglądania naszych ston internetowych możemy gromadzić także informacje nt.: – preferencji dotyczących podróży; – aktywności w obrębie naszych stron internetowych; – sposobu uzyskania dostępu do naszych usług cyfrowych, włączając system operacyjny, adres IP, identyfikatory internetowe i dane przeglądarki; – preferencji społecznych, zainteresowań i aktywności; – adresy IP użytkowników stron internetowych – dane plików cookies Przetwarzanie danych: Państwa dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie. 1. Przetwarzanie danych osobowych mieści się w zakresie działalności gospodarczej i jednocześnie jest niezbędne do realizacji umów zawartych przez Państwa z Administratorem (art. 6 ust. 1 b RODO) np.: – Dokonanie rezerwacji usług, m.in. biletu lotniczego, rezerwacji samochodu, transferu autokarowego, transferu wodnego, hotelu, polisy ubezpieczeniowej itp. – bieżącej komunikacji w celu obsługi i realizacji ww. rezerwacji i umów 2. Realizacji obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 c RODO), np.: – wystawiania i przechowywania faktur – przechowywania informacji o zakupionej usłudze – rozpatrywania reklamacji 3. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów DOLCE VITA (art. 6 ust. 1 f RODO), np. w celu: – wsparcia obsługi umów – ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń – odpowiedzi na pytania, wnioski, skargi – przeprowadzana akcji marketingowych i reklamowych własnych produktów – tworzenia analiz, statystyk, zestawień na wewnętrzne potrzeby (m. in. raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju usług) – przygotowania ofert – wykrywania nadużyć i zapobiegania im 4. Przetwarzanie w celach marketingowych, w tym wysyłania informacji handlowej (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), 5. Możemy również przetwarzać Państwa dane w innych celach, jeśli udzielicie Państwo na to konkretnej i wyraźnej zgody. Odbiorcy danych osobowych: Dane osobowe zostaną przekazane odbiorcom trzecim, jeśli będzie ku temu odpowiednia podstawa prawna, np.: 1. organom państwowym (np. Prokuraturze, Policji, Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej) 2. partnerom działającym na zlecenie, by w naszym imieniu mogli dokonać obsługi rezerwacji, Partnerom wspierającym świadczenie dla Państwa usług, np. firma wynajmująca samochód, hotel, lokalny przedstawiciel biura za granicą, w kraju wykonywania usługi 3. podmiotom wspierającym operacyjne wykonanie zarezerwowanych usług, np. obsługa faktur, podmioty prowadzące działalność pocztową i kurierską, 4. podmiotom z grupy przedsiębiorstw, do której należy Administrator 5. podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, pomoc prawną, podatkową i rachunkową W związku z dokonywaniem rezerwacji usług oraz wykonywaniem umów, realizacją prawnie uzasadnionych interesów Administratora i ze współpraca z międzynarodowymi partnerami wspierającymi świadczenie usług dla Państwa, Państwa dane mogą być również przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy. W takim przypadku jednak Administrator korzysta wyłącznie z podmiotów, które gwarantują wysoki stopień ochrony danych, wynikający ze stosowania standardowych klauzul umownych ochrony danych osobowych, przyjętych przez Komisję Europejską oraz zawarcia umów powierzenia danych do przetwarzania, które spełniają wymogi RODO. Państwa dane osobowe są przetwarzane przez okres: 1. zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy 2. posprzedażowej obsługi umowy (rozpatrywanie reklamacji) 3. wywiązania się z obowiązku prawnego nałożonego na Administratora (wynikającego np. z przepisów o rachunkowości i przepisów podatkowych) 4. do wniesienia sprzeciwu, w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są do celów marketingowych (na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora) 5. do cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie uprzednio udzielonej zgody, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: W odniesieniu do Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do: 1. sprostowania danych: poprawienia danych osobowych, gdy są one błędne, uległy zmianie lub zdezaktualizowały się 2. częściowego lub całkowitego usunięcia danych: usunięcia danych, które przetwarzane są bez uzasadnionych podstaw prawnych 3. ograniczenia przetwarzania danych: ograniczenia przetwarzania danych włącznie do ich przechowywania 4. dostępu do danych: uzyskania informacji o celu i sposobie przetwarzania danych osobowych, które zostały przekazane lub wskazania innego administratora, któremu należy je przekazać, o ile będzie to technicznie możliwe. 5. sprzeciwu: w dowolnym momencie można wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych dokonywanego w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym w szczególności wobec przetwarzania na potrzeby marketingu (jeżeli nie ma innych ważnych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania nadrzędnych wobec interesów klienta) 6. wycofania zgody: w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody w dowolnej chwili można wycofać każdą zgodę, którą Państwo wyrazili. Od założenia takiej dyspozycji nie będziemy juz przetwarzać danych we wskazanym przez Państwa celu. Aby wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych należy wysłać wiadomość o temacie REZYGNACJA na adres: rodo@dolcevitatravel.pl 7. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa. Zakres tych praw oraz sytuacje, kiedy można z nich korzystać, uzależnione są od przepisów prawa. Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych wchodzi w życie 25 maja 2018 r. Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym możliwe jest ukrycie informacji o używaniu ciasteczek (pasek na dole strony) osobom, które już się z nią zapoznały i kliknęły przycisk Akceptuję. Dodatkowo na stronie znajduje się skrypt Google Analytics (statystyki oglądalności) oraz skrypty przycisków serwisów społecznościowych Facebook, Twitter i Google+, które również mogą zapisywać ciasteczka.